Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In de Algemene Voorwaarden komen de volgende punten aan de orde:

 1. ‘van Boven’: van Boven is de handelsnaam van ‘van Boven Wensen & uitvaart‘, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75199122, statutair gevestigd te Hattem.
  ‘van Boven’ is de rechtspersoon met wie de opdrachtgever een overeenkomst sluit.
  b. ‘Opdrachtgever’: De natuurlijke- of rechtspersoon met wie ‘van Boven’ een overeenkomst sluit.
  c. ‘Overeenkomst’: De tussen opdrachtgever en ‘van Boven’ tot stand gekomen overeenkomst betreffende een uitvaartverzorging.
  d. ‘Opdrachtbevestiging’: De bij voorkeur te hanteren bevestiging waarin de inhoud van de tussen Opdrachtgever en ‘van Boven’ gesloten overeenkomst is vastgelegd; waarin de zaken en/of diensten gespecificeerd zijn die in het kader van de overeenkomst door ‘van Boven’ worden geleverd.
  e. ‘Uitvaartverzorging’: De gehele of gedeeltelijke verzorging van een begrafenis of crematie.

 

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel van uit de overeenkomst en de daaraan voorafgaande precontractuele verhouding.
2.2 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door ‘van Boven’ zijn aanvaard. Deze gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.
2.3 ‘van Boven’ dient voor of bij de totstandkoming van de overeenkomst de algemene voorwaarden aan de opdrachtgever ter hand te stellen of elektronisch ter beschikking te stellen. Op een zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever kan worden bewaard en voor hem toegankelijk zal zijn ten behoeve van latere kennisneming.

 

Artikel 3: Verstrekking gegevens en Opdrachtbevestiging

3.1 De Overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk gesloten. Dagtekening en ondertekening door ‘van Boven’ en opdrachtgever is daarvoor voldoende. De opdrachtgever is gehouden en staat ervoor in dat de gegevens in de opdrachtbevestiging juist en volledig zijn.
3.2 De opdrachtgever dient ‘van Boven’ tijdig alle voor de uitvaartverzorging relevante gegevens van de overledene en de opdrachtgever te verstrekken. Onder relevante gegevens wordt ook verstaan bijzondere geneeskundige behandelingen van de overledene met radioactief materiaal.
3.3 In de opdrachtbevestiging worden de zaken en/of diensten gespecificeerd die in het kader van de overeenkomst door ‘van Boven’ worden geleverd c.q./ of uitgevoerd.

 

Artikel 4: Prijzen

4.1 Alle diensten die door ‘van Boven’ rechtstreeks geleverd zijn, zijn vrijgesteld van omzetbelasting (BTW).
4.2 De prijzen voor de zaken en/of diensten welke door ‘van Boven’ op basis van de overeenkomst worden geleverd, worden altijd vermeld op de opdrachtbevestiging.
4.3 De opdrachtgever kan indien gewenst bijkomende diensten afnemen. Deze extra diensten worden apart op de opdrachtbevestiging vermeld.
4.4 ‘van Boven’ heeft vijf complete uitvaartpakketten samengesteld. Deze zijn zeer scherp geprijsd en kortingen zijn hierbij inbegrepen. Als de opdrachtgever meer diensten wil afnemen dan dient hij deze extra te betalen zoals vermeld op de prijslijst van ‘van Boven’.

 

Artikel 5: Aangifte en akte van overlijden

5.1 De aangifte van het overlijden zal bij de ambtenaar van de burgerlijke stand door ‘van Boven’ worden gedaan op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens.
5.2 Zodra de Opdrachtgever kennisneemt van een onjuistheid in de akte van overlijden, dient deze ‘van Boven’ daarover direct in te lichten.
5.3 Indien sprake is van een onjuistheid in de akte van overlijden, zal ‘van Boven’ bevorderen dat wijziging plaatsvindt. Kan de onjuiste vermelding aan ‘van Boven’ worden toegerekend, dan is ‘van Boven’ voor de betaling van de kosten van wijziging van de akte aansprakelijk. In alle andere gevallen komen de kosten van wijziging voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 6: Tijdstip van levering

6.1 De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen zoals overeengekomen tussen de opdrachtgever en ‘van Boven’.
6.2 De dag en het uur van de uitvaart worden overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats c.q. het crematorium.

 

Artikel 7: Drukwerken

7.1 Voor aankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen, bidprentjes en eventueel ander drukwerk met betrekking tot het overlijden dient de opdrachtgever de tekst schriftelijk (waaronder tevens wordt verstaan email) aan te leveren of goed te keuren.
7.2 Alle drukwerken alsmede de plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden worden door ‘van Boven’ voor rekening van de opdrachtgever verzorgd, tenzij anders is overeengekomen.
7.3 ‘van Boven’ kan indien sprake dient te zijn van een rectificatie van drukwerk en/of advertenties slechts voor de daaruit voortvloeiende kosten en schade aansprakelijk zijn, indien, en voor zover de vermelde tekst afwijkt van de door de opdrachtgever schriftelijk verstrekte tekst en noodzaak van rectificatie daarbij aan ‘van Boven’ toe te rekenen is. In alle andere gevallen zijn deze kosten voor rekening van de opdrachtgever en is ‘van Boven’ niet aansprakelijk voor de in dit artikel beschreven schade.
7.4 ‘van Boven’ zal zich inspannen aankondigingen van overlijden tijdig bij het postkantoor en/of de gekozen media te (laten)bezorgen. Bij twijfel over de mogelijkheid van tijdige bezorging bij geadresseerde of plaatsing in de gekozen media, zal ‘van Boven’ dit uitdrukkelijk onder de
aandacht van de opdrachtgever brengen. Als ‘van Boven’ heeft voldaan aan de hiervoor genoemde uitgangspunten zijn de gevolgen van te late plaatsing of te late postbezorging voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 8: Verzekeringen

8.1 De opdrachtgever kan verzekeringspolissen, waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn, ter hand stellen aan ‘van Boven’. ‘van Boven’ draagt dan zorg voor een deugdelijk bewijs van ontvangst. ‘van Boven’ is verplicht de polis(sen) binnen een termijn van een week op te sturen naar de desbetreffende verzekeringsmaatschappij.
8.2 Indien uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan kan ‘van Boven’ worden gemachtigd de uitkering te innen om deze in mindering te brengen op de prijzen en een eventueel overschot uit te betalen.
8.3 ‘van Boven’ staat niet in voor betaling van enig bedrag door deze verzekeringsmaatschappij(en).
8.4 ‘van Boven’ zal bij elke twijfel van uitkering de verzekeringsmaatschappij(en) bellen voordat de opdrachtovereenkomst wordt getekend.

 

Artikel 9: Betaling

9.1 Als ‘van Boven’ in het kader van de overeenkomst aan derden voorschotten dient te betalen, zal de opdrachtgever deze op eerste verzoek aan ‘van Boven’ voldoen.
9.2 De opdrachtgever zal de uitvaartnota van ‘van Boven’ betalen binnen 24 uur nadat de opdrachtovereenkomst is getekend.
9.3 Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven en het bedrag niet betalen, dan betekent dat dat de opdrachtovereenkomst ontbonden wordt. De kosten die ‘van Boven’ al heeft gemaakt worden alsnog in rekening gebracht,
9.4 Aan de opdrachtgever die, na gesommeerd te zijn, in gebreke blijft te betalen, worden -na het verstrijken van de in de sommatie genoemde termijn- de in redelijkheid gemaakte incassokosten in rekening gebracht.

 

Artikel 10: Garantie, aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 ‘van Boven’ zal bij zijn werkzaamheden de zorg van ‘goed opdrachtnemer’ in acht nemen.
10.2 De overledene wordt bij voorkeur zonder enig sieraad overgedragen aan ‘van Boven’. Als er bij de overledene sieraden of andere bezittingen aanwezig zijn, is vermissing en/of beschadiging hiervan voor risico en/of rekening van de opdrachtgever. Ook is alle risico, bij vermissing en/of beschadiging van sieraden of andere persoonlijke bezittingen, voor rekening van de opdrachtgever ondanks dat zij persoonlijk overgedragen zijn aan ‘van Boven’.
10.3 ‘van Boven’ is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van niet nakoming door de opdrachtgever van zijn informatieplicht als bedoeld in artikel 3.1. De opdrachtgever is voor deze schade aansprakelijk.
10.4 Als ‘van Boven’ wordt aangesproken door een derde voor schade geleden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst waarvoor zij niet aansprakelijk is, dan zal de opdrachtgever ‘van Boven’ vrijwaren en schadeloosstellen.
10.5 ‘van Boven’ kan (artikel 10.2 en 10.3) slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade geleden door de opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van de schuld van ‘van Boven’. Als ‘van Boven’ aansprakelijk kan worden gehouden voor schade komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade waartegen ‘van Boven’ verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien de in de uitvaartbranche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

 

Artikel 11: Klachten

11.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst, waaraan de opdrachtgever gevolgen wil verbinden, moeten volledig en duidelijk omschreven door de opdrachtgever of diens gemachtigde binnen 21 dagen na de datum van de uitvaart schriftelijk bij ‘van Boven’ ingediend worden. Niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben, dat de opdrachtgever zijn rechten ter zake de klacht verliest.
11.2 Klachten over de uitvaartnota moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de uitvaartnota schriftelijk bij ‘van Boven’ ingediend worden. Dit is alleen mogelijk bij aparte diensten die worden afgenomen.
11.3 ‘van Boven’ zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht trachten met de opdrachtgever tot overeenstemming te komen over afwikkeling van de klacht.

 

Artikel 12: Opdrachtgever

Ongeacht of de opdrachtgever enige aanspraak kan doen gelden op de nalatenschap van de overledene sluit de opdrachtgever de overeenkomst op eigen naam en voor eigen rekening. De opdrachtgever is ermee bekend dat de uitvaartkosten schulden van de nalatenschap zijn en dat ‘van Boven’ de opdrachtgever hierop heeft gewezen.

 

Artikel 13: Uitvoering

13.1 ‘van Boven’ is bevoegd derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.
13.2 ‘van Boven’ neemt bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht. Als de opdrachtgever zelf een derde heeft ingeschakeld of aangewezen, zijn de gevolgen van de keuze voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 14: Toepasselijkheid, rangorde en toepasselijk recht

14.1 ‘van Boven’ zal bij zijn werkzaamheden de zorg van ‘goed opdrachtnemer’ in acht nemen.
14.2 In geval van strijdigheid van bepalingen in de overeenkomst(en), algemene voorwaarden of bijlagen, geldt de volgende rangorde.
a. de overeenkomst(en);
b. de bijlagen van de overeenkomst(en);
c. de algemene voorwaarden waarbij een lager genummerd hoofdstuk voorrang heeft op een hoger genummerde.
14.3 Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat een andere bepaling daarvan (deels) nietig of vernietigbaar is. Als een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, wordt zij vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling benadert.
14.4 Op de relatie tussen ‘van Boven’ en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing, tenzij dwingend recht anders bepaalt of anders is overeengekomen. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe volgens de wet bevoegde rechtbank te Zwolle.

Van Boven Wensen & uitvaart

‘‘Van Boven Wensen & uitvaart’ werkt door heel Nederland inclusief de eilanden. Wij maken vooraf duidelijke afspraken over hoe laat wij bij u aanwezig zullen zijn.’